Satthai Community

General Category => General Discussion => Topic started by: พี่เบิร์ด on November 16, 2011, 04:44:03 pmTitle: MENU SETTING OPENBOX S10 PVR PLAY HDMI MINI MKV
Post by: พี่เบิร์ด on November 16, 2011, 04:44:03 pm
                         คำแนะนำการใช้เครื่อง OPENBOX S10 PVR เล่นหนัง mini mkv

(http://image.free.in.th/z/iy/w09e0.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=1b656a61fc17406ff78cdbd3795ee44f)
(http://image.free.in.th/z/ie/oerl1.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=2fb1e9fd98cbc6fc0681d70bfa56b5b0)
(http://image.free.in.th/z/io/1clc2.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=46f8db24d4943ee98bc486f3171c5e60)
(http://image.free.in.th/z/it/gez83.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=e20890da32715075b798b5e19a5715ce)
                     กดปุ่มหมายเลข 1 น่ะครับเพื่อเลือก video จึงจะเล่นใด้
(http://image.free.in.th/z/if/c5l94.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=9ec48ff43b42987d8b53de18520fe914)
(http://image.free.in.th/z/ik/925k5.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7cc087546095f9d20e8fcf1b40ca0b85)
(http://image.free.in.th/z/is/p76m6.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=28d72b7abdfbee73d36c78db0342ab87)
(http://image.free.in.th/z/iw/406v7.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=be9218b086d8524f8af80861527fa6b3)
(http://image.free.in.th/z/ih/3k0j8.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=8d8c0a304d275a2a7150ac64e793ebe3)
(http://image.free.in.th/z/ii/5f310.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=8d93dadb1a41c763e8ae79b3a41e199c)
(http://image.free.in.th/z/ib/epn12.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=ffaa300deffb1983dd8001af43c27501)
(http://image.free.in.th/z/iu/rlg13.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=7bec7b99095ded874bfe77794efb508c)
(http://image.free.in.th/z/il/itx14.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=3863a8896d4375c04291602caa29e9a9)
(http://image.free.in.th/z/ig/vpx15.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=9b2826d86c387a396b92f37603168724)
(http://image.free.in.th/z/iw/hn516.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=850e4d9959f21e86b3f195ea29935ce6)
(http://image.free.in.th/z/id/1tf18.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=8e84a9b8e72f0c4bd2bf269a3236b4d1)
(http://image.free.in.th/z/iy/t7f19.jpg) (http://image.free.in.th/show.php?id=04529a05abe4193ac02a19a8e4a40e8e)